• 09
  • 08
  • 06
  • 07
  • 01
  • 03
  • 02
  • 05
  • 04

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงก่อตั้งหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ การเสด็จประพาสดังกล่าวได้ปลุกจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งกำลังประสบปัญหาเรื่องการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”