• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงรายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500  ทางทิศตะวันตกของวัดเจดีย์หลวง ภายในเมืองโบราณเชียงแสน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ ที่ได้จากการดำเนินการทางโบราณคดีในพื้นที่เมืองโบราณ เชียง และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุบางส่วนให้ประชาชนได้เข้าชม ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโบราณเชียงแสน และ ล้านนา....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”