อีบุ๊ค

เขียนโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย on . Posted in อีบุ๊ค

icon ebook 1

       กําหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่น สําหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ