พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

Qr 17icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย)
ชนิด : 
หินทราย
ขนาด :
สูง 30 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 หรือประมาณ 800 - 900 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรขนาดเล็ก มีเครื่องประดับพระเศียรโดยสวมกระบังหน้า ที่บนมุ่นมวยผมมีรูปพระอมิตาภะประดับอยู่พระหัตถ์ถือดอกบัวและหม้อน้ำ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานเชื่อกันว่าพระองค์ เป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน
ประวัติ :
นายประยูร ไพบูลย์สุวรรณ มอบให้ (ไม่ทราบปีที่มอบ)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR17
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b40icon360 2

z b40
icon zoom 2