สังข์

Qr 43icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
สังข์
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย)
ชนิด :
โลหะสำริด
ขนาด :
ยาว 18 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 17 -18 หรือประมาณ 800 – 900 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
เครื่องประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ หรือ ฮินดู ใช้บรรจุเครื่องบูชา เครื่องสังเวยหรือน้ำมนต์ หล่อเป็นรูปสังข์ ตรงกลางทำเป็นรูปเหวัชระ เทพเจ้าในพุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิตันตระ มี 16 กร แสดงท่าฟ้อนรำ ด้านข้างทำเป็นรูปนาคด้านละ 1 ตัว สภาพชำรุด ปลายด้านหนึ่งหัก
ประวัติ :
ขุดได้ที่ ตำบลสีคิ้ว อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา พระโพธิวงศ์สาจารย์ เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา มอบให้ (ไม่ทราบปีที่มา)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR43
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b42icon360 2

z b42
icon zoom 2