จารึกศาลา (สำนัก) นางขาว

Qr 31icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
จารึกศาลา(สำนัก)นางขาว
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี (ศิลปเขมรที่พบในประเทศไทย)
ชนิด :
หินทราย
ขนาด :
สูง 22.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 900 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ศิลาจารึกสี่เหลี่ยมผืนผ้า จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร มีเนื้อหากล่าวถึง พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 หรือพระบาทบรมไกวัลยบท (พ.ศ.1623 - 1650) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้บรรดาพวกข้าราชการผู้มีนามว่า ราชปติวรมัน 3 คน จารึกสุพรรณบัฏเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในกัมรเตงชคต หรือเทวสถาน (คงหมายถึงศาลานางขาว)
ประวัติ :
พบจากการขุดแต่งโบราณสถาน ศาลานาลาขาว (สำนักนางขาว) เมืองนครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2514
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR31
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b48icon360 2

z b48
icon zoom 2