• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11  นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนในอดีต ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”