• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี (1)

01
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
 ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี (Prof. Silpa Bhirasri)
ศิลปิน :
 ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (Paitun Muangsomboon)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2499 (1956)
เทคนิค:
สำริด ( Bronze)
ขนาด :
สูง 22 เซนติเมตร ( H. 22 cm.)
ประวัติ :
นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2465 เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญในด้านประติมกรรม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งที่เป็นงานศิลปะแบบปัจจุบันและประเพณีไว้มากมาย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองหลายครั้งและได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าปฏิบัติราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อพุทธศักราช 2508 ได้รับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณจนเกษียณอายุราชการ ผลงาน

m s01ok
icon360 2

z s01okicon zoom 2