of, or relating to the creation of goods or services, Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience, Our guide tells us that oak barrels are used mainly in the, Sinabi sa atin ng guide natin na ang mga bariles na gawa sa ensina ang pangunahing ginagamit sa, As Patrick Reynolds, the tobacco fortune heir, stated in his testimony to a U.S. Congress subcommittee: “I believe that cigarette advertising is promotion of a poisonous, Gaya ng sinabi ni Patrick Reynolds, ang tagapagmana ng kayamanan na mula sa negosyo ng tabako, sa kaniyang patotoo sa isang subkomite sa Kongreso ng E.U. illegal; im-before b, m, or p, e.g. translations person. improper; ir-before r, e.g. en individual +1 definitions . wala nang lasang mga serbesa at mga soft drink, glaciers would mean that future water supplies would be reduced, negatively affecting energy, tubig sa hinaharap kapag mas lumiit ang mga glacier, na lubhang makaaapekto sa, But the joys of the full-time ministry in this spiritually. ], yielding good or useful results; constructive, Of, or relating to the creation of goods or services, (linguistics, of an affix or word construction rule) consistently applicable to any of an open set of words. It often applies to the organizational functions in charge of the entire production activities, including volume, cost and quality associated to them. : “Naniniwala ako na ang pag-aanunsiyo ng sigarilyo ay pagtaguyod ng isang nakalalasong, In Rouen, France, those who purchased the right to eat dairy, Sa Rouen, Pransiya, yaong mga bumili ng karapatang kumain ng mga, In some tissues and organisms, glycolysis is the sole method of energy, Sa mga prokaryotes, ang glycolysis ang tanging paraang ginagamit sa pagkokonberte, PCBs have been used in electronic components, paints, lubricants, coatings for wood and metal, and other, Ang mga PCB ay ginagamit sa mga kagamitang elektronika, pintura, pampadulas, pampahid sa kahoy at metal at iba pang. Yielding good or useful results; constructive. Experienced fishermen know that their success is contingent upon the integrity of their fishing nets and that effective, Alam ng mga bihasang mangingisda na ang kanilang tagumpay ay depende sa integridad o tibay ng kanilang mga lambat at na ang epektibo at, Such traits of character as we find evinced in the ancient worthies are not the. You can also use the particle na to separate ideas (much like the word that in english) to create complex sentences with more than one subject or ang phrase. production meaning: 1. the process of making or growing goods to be sold: 2. the amount of something that is made or…. If I didn’t show up at his office, I was sure he would make, Kung hindi ako magpapakita sa opisina niya, sigurado kong may, The snare of creating flashy ads is that people may remember the ad but not the, Ang silo sa paggawa ng nakaaakit na mga anunsiyo ay ang bagay na maaaring matandaan ng mga tao ang anunsiyo ngunit hindi ang, of, or relating to the creation of goods or services, yielding good or useful results; constructive, Of, or relating to the creation of goods or services. BuzzFeed Philippines asked Twitter and Facebook followers for some of their favorite words in the Philippine language. The importance of production management to the … It provides some protection again skin damage from the sun, and the melanocytes increase their production of melanin in response to sun exposure. Ang mga pag-uugaling maliwanag na nakikita sa karapat-dapat na mga taong nabuhay noong unang panahon ay hindi nagkataon lamang, ni hindi rin nila ito nakamit sa loob lamang ng isang araw, isang linggo, isang buwan, o isang taon, kundi unti-unti itong nabuo, na siyang mga bunga ng patuloy na katapatan sa Diyos at sa katotohanan, at hindi dahil sa mga papuri o pamimintas ng mga tao. Bibliya Tagalog Holy Bible . tao noun. Tagalog is generally regarded as the lingua franca among Filipinos at home and abroad, but there are several other dialects spoken across the archipelago, and there is some sensitivity about treating Tagalog as definitively "Filipino." We provide Filipino to English Translation. Cookies help us deliver our services.

productive person in tagalog meaning 2021