• 03
  • 07
  • 05
  • 08
  • 09
  • 04
  • 02
  • 06

event00
ประวัติการก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี และเสด็จสำรวจเมืองโบราณอู่ทอง ทรงนิพนธ์เล่าเรื่องเมืองอู่ทองในรายงานเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรีและ ทรง
นิพนธ์หนังสือเรื่องนิทานโบราณคดี....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

"04”

"07”