หน่วยงาน

 

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปัจจุบันสังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม แบ่งการทำงานเป็น 4 ฝ่าย ควบคุมดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนกลางจำนวน 2 แห่ง และมีหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน คือ แผนผังการบริหารและหน่วยงานต่างๆของพิพิธภัณฑสานแห่งชาติ พระนคร  

หน่วยงาน  
 
    1. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ รวบรวม จำแนกแยกแยะ จัดทำทะเบียนบันทึกหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พิพิธภัณฑสถานเก็บรวบรวมได้ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย เนื้อหาเรื่องราวของวัตถุ กำหนดเนื้อหาแนวทางการจัดแสดง ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่างๆเช่น บทความ การบรรยาย เป็นต้น ติดต่อสอบถาม โทร. 02-224-1402

 2. ฝ่ายบริการการศึกษามีหน้าที่จัดการการศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จัดแสดง เช่น การจัดการ อบรม การประชุม การ สัมมนา การบรรยาย การจัดห้องเรียน ห้องค้นคว้า การจัด นิทรรศการ การผลิตสื่อและเครื่องมือในการศึกษา การให้บริการการศึกษา เช่น การนำชม การบริการยืมสื่อการศึกษา การให้บริการห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสอบถาม โทร 02-224-1333, 02-221-1842 โทรสาร 02-224-1404

        3. ฝ่ายเทคนิคและศิลปกรรม มีหน้าที่ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อาทิ การจัดทำป้ายวัตถุ ตู้ ชั้นแท่นฐาน ระบบไฟในการจัดนิทรรศการ รวมทั้งงานทางด้านเทคนิคและศิลปกรรมอื่นๆ สำหรับพิพิธภัณฑสถาน อาทิ การจัดแต่งภูมิทัศน์ การประปา การไฟฟ้า การโยธา เป็นต้น ติดต่อสอบถาม โทร. 02-224-4691

    4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน บุคลากร รวมทั้งควบคุมดูแลการรักษาความปลอดภัย ภายในพิพิธภัณฑสถาน ติดต่อสอบถาม โทร. 02-224-1370 โทรสาร 02-224-7493

  

org
แผนผังการบริหารและหน่วยงานต่างๆของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

    5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น ตั้งอยู่ที่โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเกี่ยวกับช้างสำคัญ และช้างมงคลของไทย ติดต่อสอบถาม พิพิธภัณฑสถาน ช้างต้น ติดกับรัฐสภา ถนนอู่ทองใน แขวงจิตรลดา กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-282-3336

    6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือราชพิธี ตั้งอยู่ที่ปากคลองบางกอกน้อย จัดแสดง เรือราชพิธีและวัตถุที่เกี่ยวเนื่อง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นชิ้นสำคัญ เช่น เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นต้น ติดต่อสอบถาม โทร. 02-242-0004

    นอกจากนี้ยังมี กลุ่มอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (NATIONAL MUSEUM VOLUNTEERS)ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองไทย เป็นหน่วยสนับสนุนกิจการของพิพิธภัณฑสถานโดยร่วมจัดกิจกรรมทางการศีกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปวัตถุสำหรับชาวต่างประเทศ เช่น การนำชมเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น การจัดการบรรยาย ทัศนศึกษา การจัดทำสิ่งพิมพ์ การแปลและการแก้ไขคำบรรยาย 3 ภาษาต่างประเทศ การบริการห้องสมุด ให้บริการยืมสไลด์และวีดีทัศน์ ติดต่อสอบถาม ประธานกลุ่ม (ประจำปี พ.ศ. 2544) โทร.02-587-1880 หรือตู้ปณ. นานา กรุงเทพฯ 10112