เมื่อตะวันออกพบตะวันตก

เขียนโดย admin.

pano301

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เมื่อตะวันออกพบตะวันตก: พิพิธสมบัติพระราชา ณ วังหน้า”

            นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เมื่อตะวันออกพบตะวันตก: พิพิธสมบัติพระราชา ณ วังหน้า” ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 มีความมุ่งหมายเพื่อนำเสนอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 2 แห่งราชอาณาจักรสยาม ตรงกับช่วงเวลาที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับการเข้ามาของนานาชาติทางซีกโลกตะวันตก ด้วยการค้า การเผยแผ่ศาสนา และการเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นสยามยุคใหม่ ในสมัยต่อมา

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

เขียนโดย admin.

pano303

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย             
          นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2557 เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย และ พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี
             ตั้งแต่พุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา  คณะรัฐมนตรีได้มีมติและประกาศให้วันที่ 2 เมษายน  ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด

นิทรรศการพิเศษวันพิพิธภัณฑ์ไทย “รฦก จิรา จงกล”

เขียนโดย admin.

ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย

เขียนโดย admin.

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
         แต่เดิมใช้เป็น "ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย" เรื่อยมาจนถึงปลายปี พ.ศ. 2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กรมศิลปากรได้ทำการปรับปรุงการจัดแสดง โดยใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการ  "แผ่นดินไทยในอดีต"  พระที่นั่งศิวโมกขพิมานเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในชั้นแรกสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท             ทรงสร้างพระบวรราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2325 เดิมเป็นพระที่นั่งโถง (ไม่มีฝา) สร้างด้วยเครื่องไม้ มีขนาดเล็กกว่าพระที่นั่งที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ลักษณะการสร้างถ่ายแบบมาจาก “พระที่นั่งทรงปืน”