Qr 11icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
แบบศิลปะ :
ศรีวิชัย
ชนิด :
สำริด
ขนาด :
สูง 63 เซนติเมตร
อายุสมัย :
พุทธศตวรรษที่ 14
ลักษณะ:
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์ ยืนเอียงพระวรกาย ทรงศิราภรณ์ ส่วนยอดของชฎามกุฎหักหายไป  พระพักตร์มน พระขนงเป็นสันนูนโค้งด้านบนเป็นร่อง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์จีบ พระเนตรเหลือบต่ำ สวมสร้อยประคำและกรองศอ พระอังสาด้านซ้ายคล้องผ้าเฉวียงบ่า และ คล้องทับด้วยสายยัชโญปวีตมีหัวกวางประดับ  พระกรด้านขวาตั้งแต่พระพาหาหักหายไป  ส่วนพระกรซ้ายยังคงเหลือ  ส่วนต้นพระพาหาสวมพาหุรัด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบประดับบนประติมากรรม พระอคัสตยะ จากจันทิบานอนในศิลปะชวาภาคกลาง พระวรกายท่อนล่างชำรุดหายไป
สันนิษฐานว่า รูปเคารพนี้อาจเป็นองค์เดียวกับพระโพธิ์สัตว์ปัทมปาณิ ที่กล่าวถึงในจารึกจาก วัดเวียง เรื่อง พระเจ้าธรรมเสตะสร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ คือ พระโพธิสัตว์ปัทมาปาณิ และพระโพธิสัตว์ผู้ถือดอกบัวนี้ ทรงเป็นบุคลาฐิษฐานของอุบาย ที่นำไปสู่ปัญญาเพื่อบรรลุพุทธภาวะ มีสองกร พระหัตถ์ขวาประทานพร พระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัว เป็นรูปแบบหนึ่งของ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่มีผู้นับถืออย่างมาก ทั้งในศาสนาพุทธแบบมหายาน และวัชรยาน ซึ่งเคารพนับถืออยู่ในชวาภาคกลางในราวพุทธศตวรรษที่ 13 -14 เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างอาณาจักรศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ กับราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง
ประวัติ :
พบที่วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR11
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

 m 02

icon360 2

z 02

icon zoom 2