พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

text2004         สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสร้าง เดิมเข้าใจว่าทรงดำริให้สร้างขึ้นสำหรับประกอบการพระราชพิธีต่างๆ เช่นเดียวกับ พระมหาปราสาทในวังหลวง แต่ในเวลาที่ยังไม่ได้ลงมือสร้างหรือกำลังสร้างอยู่นั้น ในปี พ.ศ. 2338 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เสด็จนำทัพไปขับไล่พม่าที่ยกมาตั้งล้อมเมืองเชียงใหม่มีชัยชนะ

         เมื่อเสด็จกลับได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปสำคัญครั้งกรุงเก่า ซึ่งประดิษฐานเป็นศรีเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นลงมายังพระนคร ทรงอุทิศพระที่นั่งองค์ที่สร้างนี้ถวายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ขนานนามตามนิมิตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปว่า “พระที่นั่งพุทธาสวรรย์”(หมายถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้า) หรือในหนังสือเก่าบางแห่งออกนามว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์”