พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย        พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ เดิมเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า สำหรับพระมหาอุปราช เสด็จออกฝ่ายหน้าคือเสด็จออกว่าราชการ หรือเสด็จออกรับแขกเมือง ซึ่งเป็นการเสด็จออกอย่างเต็มยศในการพระราชพิธีอันเป็นมหาสมาคม

รวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น พระราชพิธีบวรราชาภิเษก อุปราชาภิเษก การเทศน์มหาชาติในการพระราชพิธีเข้าพรรษา การพระราชพิธีสงกรานต์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระบวรราชเจ้า และพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศล เช่นเดียวกับพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง