การบริการ

- จัดกิจกรรมทางการศึกษา เช่น บรรยายนำชม จัดนิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการเคลื่อนที่ ห้องสมุดให้ยืมหนังสือ ให้ข้อมูลทางวิชาการ และจำหน่ายหนังสือทางศิลปะโบราณคดีและประวัติศาสตร์
- บริการนำชมเป็นหมู่คณะ
- บรรยายเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีแก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือแจ้งมาล่วงหน้า
- บริการห้องสมุดทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
- ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
- บริการจำหน่ายหนังสือ และของที่ระลึก