• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา  สังกัดสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช   กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี    อยู่ในพื้นที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ทางทิศตะวันออกของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี   มีหน้าที่ในการเก็บรักษาโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”