การบริการ

- นำชมเป็นหมู่คณะโดยการนัดหมาย
- ให้ยืมนิทรรศการหมุนเวียน ภาพถ่าย และหนังสือจากห้องสมุด
- จัดบรรยายทางวิชาการ
- จำหน่ายหนังสือ ภาพโปสการ์ด และของที่ระลึก