พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักศิลปากรที่ 6  สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
        - ดำเนินการสำรวจและรวบรวมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาเก็บรักษา ตามพระพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช  2504 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช  2535 เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
        - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ผนวกกับการสืบค้นจากเอกสารและตำนาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และพัฒนาเป็นข้อมูลวิชาการสำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติต่อไป
        - ประสานและสนับสนุนในการสงวนรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ ตามหลักการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
        - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และความรู้ที่ได้จากการศึกษา วิจัย ต่อสาธารณชน ด้วยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ
        - ตรวจพิสูจน์และกำหนดอายุสมัยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
        - สำรวจเก็บข้อมูล ประสานกับทางสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
        - วางแผนและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของชาติ
        - ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำท้องถิ่น
        - ดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
        - ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย