การบริการ

- การบรรยายนำชมทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และแขกของทางราชการ
- การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสและเทศกาลต่างๆ
- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- จำหน่ายหนังสือ