นิทรรศการ

TH 01

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ได้จัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้กรุณามอบให้ไว้ศึกษา
นอกจากนั้นยังจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี เช่น บ้านปราสาท อำเภอโนนสูง ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ที่เมืองเสมา อำเภอสูงเนิน และบ้านดอนขวาง อำเภอโนนไทย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งของที่ประชาชนมอบให้ ได้แก่ ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์รูปแบบต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำริด กลองมโหระทึกสำริด ศิลาจารึก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ภาชนะดินเผาเคลือบสมัยลพบุรี เครื่องถ้วยจีน ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองอีสาน และศิลปวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ชุดพระราชอาสน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ประทับเมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมา