• 05
  • 06
  • 07
  • 04
  • 08
  • 03
  • 09
  • 02
  • 01

02
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา กรมศิลปากรเริ่มต้นงานโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ มุ่งเน้นเรื่องความเป็นมาของการคมนาคมทางน้ำ การติดต่อค้าขาย และความสัมพันธ์ระหว่างเมืองท่าต่างๆในอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2533 กรมศิลปากรได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำขึ้น ณ ท่าแฉลบ และศูนย์การอนุรักษ์โบราณวัตถุใต้ทะเล ณ ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”