นิทรรศการ

อาคารชั้นที่ 1

ประกอบด้วยห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องเจ้าเมืองและห้องแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ส่วนจัดแสดงภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรณี

TH 01

ส่วนจัดแสดงแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด

TH 02

ส่วนจัดแสดงบุคคลสำคัญ

TH 03

อาคารชั้นที่ 2

ส่วนจัดแสดงประกอบด้วยหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย โดยจำลองตึกดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนในขณะนั้นให้ได้ชมด้วย

ส่วนจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์

TH 04

ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทย หรือลพบุรี

TH 05

ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมอยุธยาและรัตนโกสินทร์

TH 06

อาคารชั้นที่ 3

ส่วนจัดแสดงประกอบด้วยเรื่องวิถีชีวิตประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปินแห่งชาติของจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนจัดแสดงประเพณีบุญผะเหวด

TH 07

ส่วนจัดแสดงบ้านเรือนชาวอีสาน

TH 08

ส่วนจัดแสดงเรื่องผ้าและวิถีชีวิต

TH 09