หน่วยงาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ อยู่ในสังกัดของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เครือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานศิลปร่วมสมัยของไทย แยกจากหน่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ชาติ สังกัดกรมศิลปากร เช่นเดียวกัน