นิทรรศการ

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

การจัดแสดงชั้นล่าง แบ่งออกเป็น 7 เรื่อง คือ

TH 01

ร่องรอยของข้าวจากอดีต
จัดแสดงโบราณวัตถุทั้งที่เป็นร่องรอยของเมล็ดข้าว เครื่องมือในการปลูกข้าว สันนิษฐานว่ามีอายุนับพันปี รวมทั้งได้จำลองภาพเขียนสีบนผนังถ้ำเป็นรูปทุ่งนาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเศษภาชนะดินเผาซึ่งอาจเป็นหลักฐานของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในสมัยอยุธยา

การทำนาในประเทศไทย
จัดแสดงภาพถ่ายและหุ่นจำลองแสดงลำดับขั้นตอนการทำนา ทั้งการไถ การปักดำ และการเก็บเกี่ยว

ลมมรสุมกับฤดูกาลปลูกข้าว
จัดแสดงแผนที่ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยแสดงทิศทางของลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ซึ่งนำฝนมาตกในฤดูกาลทำนา

จากคันไถสู่ควายเหล็ก
จัดแสดงวีดีทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการของการทำนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาแบบดั้งเดิม เช่น คันไถ คราด โชงโลง คอม ไม้ลากข้าว คันฉาย ฯลฯ และแสดงภาพการทำนาในปัจจุบันที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

พันธุ์ข้าวในประเทศไทย
จัดแสดงพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทย ตัวอย่างข้าวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี จากอดีตถึงปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรปลูกในระบบนิเวศต่าง ๆ

พัฒนาการเครื่องมือเครื่องใช้การทำนา
จัดแสดงเครื่องใช้ในการทำนาในอดีตถึงปัจจุบันของชาวนาไทย ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูกข้าว การเก็บเกี่ยว

พาหนะที่ใช้ขนส่งข้าว
จัดแสดงพาหนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 กษณะ ได้แก่ พาหนะที่ใช้ขนส่งทางบก และพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ำ ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวนา ที่คิดค้นวิธีการผ่อนหนักเป็นเบา ทุ่นแรงและประหยัดพลังงาน

การจัดแสดงชั้นบน แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ

TH 02

ประเพณีและพิธีกรรมข้าว
จัดแสดงปฏิทินชาวนาไทยให้เห็นว่าในหนึ่งรอบปี ชาวนามีวิถีการดำรงชีวิต ประเพณีพิธีกรรมและความเชื่ออย่างไรบ้าง โดยจัดแสดงสิ่งของจำลองและดีวีทัศน์ที่เกี่ยวกับประเพณีตลอดจนเพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวกับการทำนา และการละเล่นของชาวนาในสุพรรณบุรี

พระมหากษัตริย์กับชาวนาไทย
พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อชาวนาไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ นอกจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ยังมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการปลูกข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญกำลังใจแก่ชาวนามาทุกยุคทุกสมัย

จัดแสดงโครงการพระราชดำริ
จัดแสดงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงริเริ่มโครงการตามแนวพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ อาทิเช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

พระเสด็จมาโปรดฯชาวนาไทย
จัดแสดงวีดีทัศน์ภาพเหตุการณ์พร้อมทั้งสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงใช้ในการทำนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น เคียวด้ามทองคำ รวงข้าว 9 รวงแรก ที่ทรงเกี่ยวเป็นปฐมฤกษ์ เครื่องสีข้าว ฯลฯ