icon menu menu new r1 c1 menu new r1 c2 menu new r1 c3 menu new r1 c4 menu new r1 c5

 

text01


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

    การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระกำลังพระวรกาย และพระปรีชาญาณ เพื่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นให้แก่พสกนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เนื้อหาที่นำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พระราชประวัติ จัดแสดงในอาคาร 3 พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 พระราชกรณียกิจ จัดแสดงในอาคาร 4 พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร เนื้อหานิทรรศการนำเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อเสียง สื่อสารคดี สิ่งของ รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เละเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

building3class1  building3class2