02

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
อาคารจัดแสดง 1 อาคารจัดแสดงหลังแรก  สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2508 เป็นอาคารชั้นเดียว เดิมจัดแสดงหลุมขุดค้นจำลองประกอบด้วยโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า ปัจจุบันเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ
อาคารจัดแสดง 2 เป็นอาคารชั้นเดียว ลักษณะเป็นรูปตัว U ประกอบด้วยห้องจัดแสดง 5 ห้อง   
     ห้องจัดแสดง 1 จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรี  สภาพภูมิประเทศ  ธรณีวิทยา ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
     ห้องจัดแสดง 2 จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า ตั้งแต่ พ.ศ.2503 เป็นต้นมา เช่น  ภาชนะดินเผาสามขา  เครื่องมือหิน ลูกปัด  และโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
     ห้องจัดแสดง 3 จัดแสดงโลงไม้ขุดพบในถ้ำ เพิงผา บริเวณริมแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีโลงไม้ขุดมีรูปร่างคล้ายเรือ ทำจากท่อนซุง ไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ ผ่าซีกขุดตรงกลางออกยาวประมาณ 2-3 เมตร หัวและท้ายแกะเป็นรูปคล้ายศีรษะคน หรือสัตว์  สันนิษฐานว่าเป็นโลงศพหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย  ปัจจุบันพบโลงไม้ขุดลักษณะคล้ายกันนี้ได้อีกมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประเทศจีน มาเลเซีย  พม่า
    ห้องจัดแสดง 4 จัดแสดง  โบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น จากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนน้อย อำเภอบ่อพลอย และแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน เช่น ลูกปัด เครื่องมือหินกะเทาะ ขวานหิน แวดินเผา ภาชนะดินเผา เครื่องประดับสำริด ภาชนะสำริด เครื่องมือเหล็ก
    ห้องจัดแสดง 5 ห้องพัฒนาการชุมชนเมืองกาญจนบุรี จำลองภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมล่าสัตว์ สังคมเกษตรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์ชีวิตด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์ และจัดแสดงภาพถ่ายโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเช่น รูปสิงโต ลูกปัด ประติมากรรมสำริด ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน และภาพตะเกียงโรมันสำริด พบที่โบราณสถานพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
    ห้องจัดแสดง 6 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงห์ ประกอบด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังแสดงที่ตั้งของเมืองสิงห์ ภาพการดำเนินงานทางโบราณคดี และโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นขุดแต่งปราสาทเมืองสิงห์ ประกอบด้วยประติมากรรม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา ประติมากรรมปูนปั้นรูปบุคคล ภาชนะดินเผา ภาชนะสำริด แท่นหินบดยาและชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรม

 

"04”

"07”