นิทรรศการ

03

ลักษณะเฉพาะที่มีในนิทรรศการที่จัดแสดง
     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส รวบรวมไว้ซึ่งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พบในเขตอำเภอสทิงพระและเขตอำเภอใกล้เคียง อันเป็นหลักฐานสำคัญ แสดงให้เห็นว่า ผู้คนในบริเวณแหลมทอง สุวรรณภูมินี้คงมีศาสนาหรือลัทธิของตนเองอยู่ เช่น การถือผี ไหว้บรรพบุรุษ เซ่นไหว้ผีตามธรรมชาติ จนกระทั่งได้มีการแพร่เข้ามาของศาสนาฮินดู ก่อนพุทธศาสนาราวสองถึงสามร้อยปี ร่องรอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในสุวรรณภูมินี้ ปรากฏหลักฐานจากจารึกที่พบตามแหล่งโบราณคดี แสดงให้เห็นว่าในบริเวณภาคกลางตอนล่างของไทยในช่วงสมัยของวัฒนธรรมทวารวดีนั้นนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ปรากฏจารึกทั้งบนพระธรรมจักร พระพิมพ์ สถูปจำลอง แผ่นอิฐ และผนังถ้ำ เขียนด้วยภาษาบาลี อักษรปัลละเป็นข้อความเกี่ยวกับหลักธรรมที่คัดออกมาจากพร ะไตรปิฎกจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค

 

01

"04”

"07”