หน่วยงาน

 

อาคารด้านหน้า

อาคารกิจกรรม

บริเวณภายในพิพิธภัณฑ์

         กรมศิลปากรได้รับมอบอาคารโรงกษาปณ์เดิม ที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากกรมธนารักษ์ กระทรวง
การคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นสถานศึกษา จัดแสดง รวบรวม และสงวนรักษางานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ ทั้งแบบไทยประเพณีและแบบร่วมสมัย รวมทั้งให้เป็นสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศ โดยได้ทำการปรับปรุงอาคารโรงกษาปณ์เดิมซึ่งมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาอาคารที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์
          พิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินินาถ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์แระธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2520 จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์อุปถัมภกและทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมไทยทุกแขนง กรมศิลปากรจึงถือโอกาสในปีอันเป็นมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระองค์และเป็นปีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 27 ปี
ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ในประเทศไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป