• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

กระจก

05
icon360

ผลงาน :
กระจก
ศิลปิน :
นายเขียน ยิ้มศิริ
เทคนิค :
ปูนพลาสเตอร์
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2502
ขนาด :
สูง 62.5 เซนติเมตร
ประวัติ :
เขียน ยิ้มศิริ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2465 ที่ธนบุรี ภายหลังจากจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนอัมรินทร์โฆสิต ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม พ.ศ. 2493 ได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาวิชาประติมากรรมที่ Chelsea School of Art ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้การดูแลและแนะนำของ Henry Moore เป็นเวลา 1 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้รับทุนจากรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาประติมากรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ ณ สถาบันศิลปะแห่งกรุงโรม (Academy of Fine Arts of Rome) ในปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม พ.ศ. 2507 รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมสืบต่อจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. 2514 รวมอายุได้ 49 ปี
อ้างอิง :
หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 (หน้า 95)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz05

icon360 2