03

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

event01

ส่วนที่ 1  อาคารจัดแสดงชั้นบน จัดแสดงเรื่องพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองพิมาย   ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่ง     สมัยรัตนโกสินทร์

event02

ส่วนที่ 2  อาคารชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ รูปแบบศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย นอกจากนี้โดยรอบอาคารจัดแสดงด้านล่างยังมีใบเสมาและทับหลัง

event03

ส่วนที่ 3  อาคารคลังเปิด “ศิลาจำหลัก” จัดแสดงโบราณวัตถุส่วนประกอบสถาปัตยกรรมโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร