นิทรรศการ

เขียนโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ on . Posted in นิทรรศการ กิจกรรม - การแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการเดิม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 
    เป็นการแนะนำสภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของนครปฐมโดยสังเขป  จากนั้นจึงย้อนไปสู่เรื่องราวในอดีตของนครปฐมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดี
  • ส่วนที่ 2 
    แสดงเรื่องราวของศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐมจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม
  • ส่วนที่ 3 
    เป็นเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของนครปฐมหลังจากวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลงจนกระทั่งถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

02

01

"04”

"07”