• 01
  • 06
  • 03
  • 04
  • 05
  • 02

01

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร
          ตั้งอยู่ที่พระวิหารสมเด็จ พระระเบียงคดรอบพระอุโบสถและศาลาบัณณรศภาค โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 เรื่องกำหนดสถานที่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          วัตถุประสงค์หนึ่งในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เนื่องจากเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานรวบรวมพระพุทธรูปโบราณแบบและสมัยต่างๆ โดยหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวได้ทรงสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้ว พระองค์ทรงดำริว่า ที่ระเบียงพระวิหารคดควรจะมีพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆ มาประดิษฐานไว้เพื่อความสวยงามและวิจิตรพิสดาร และเพื่อเป็นที่สักการบูชาของประชาชนที่มาเยือนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”