Print

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

Written by admin.

pano303

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย             
          นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2557 เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย และ พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี
             ตั้งแต่พุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา  คณะรัฐมนตรีได้มีมติและประกาศให้วันที่ 2 เมษายน  ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด

          การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันมรดกไทย เป็นกิจกรรมสำคัญที่กรมศิลปากรรับผิดชอบจัดให้มีขึ้นทุกปี  โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ  ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่บุคคลและองค์กรที่ได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทยตามรอยพระยุคลบาท
          แนวพระราชดำริและพระราชกระแสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่กรมศิลปากรในโอกาสต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติและสังคมโดยรวม
          ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2557 กรมศิลปากร จึงมอบหมายให้นำนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และนำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เลือกสรรโครงการสำคัญอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมได้ทราบถึงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม ตลอดจนพิพิธภัณฑสถาน หอสมุด และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่พระราชทานให้แก่กรมศิลปากร  ภารกิจที่กรมศิลปากรได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือกำลังดำเนินการอยู่ ตลอดจนแนวนโยบายของกรมศิลปากรที่จะพัฒนางานนั้น ๆ ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
         ภายในบริเวณนิทรรศการพิเศษนี้ จัดแสดงองค์ความรู้และโบราณวัตถุ ดังต่อไปนี้
            − พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี
            − หอจดหมายเหตุแห่งชาติ: การพัฒนาการซ่อม อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
            − ขั้นตอนการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
            − ขั้นตอนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ          
            − เอกสารจดหมายเหตุ           
            − งานจดหมายเหตุแห่งชาติตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
            − การจัดพิมพ์หนังสือจากเอกสารโบราณและหนังสือหายาก            
            − ไตรภูมิกถา          
            − การทำสำเนาจารึก            
            − ศิลาจารึก           
            − ความก้าวหน้าด้านเอกสารโบราณและจารึกตามแนวพระราชดำริ            
             − ตัวอย่างวรรณกรรม             
             − การดำเนินงานด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
             − พระที่นั่งบุษบกเกริน           
             − โครงการทดลองปลูกป่ารัก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย           
            − สุวรรณลิงคะ (ศิวลึงค์ทองคำ) จากเขาพลีเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช          
            − เครือข่ายยุวมัคคุเทศก์ในการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ          
            − จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง           
            − เครื่องดนตรีญี่ปุ่น           
            − พระพุทธรูปโบราณ           
           − คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ; การพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
            − การจัดแสดงโบราณวัตถุ            
            − การอนุรักษ์หลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดชมชื่น อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตามแนวพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราช    สุดาฯสยามบรมราชกุมารี           
           − สืบสานอดีตกาลทองโบราณ ณ เขาชัยสน           
           − การจัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เมืองดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก        
           − สู่การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองดงละคร อย่างยั่งยืน           
           − พัฒนาการทางวัฒนธรรม เมืองโบราณดงละคร จากหลักฐานทางโบราณคดี ภูมิสัณฐานและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์         
           − เมืองดงละคร : โบราณคดี 4 ทศวรรษ