Print

นิทรรศการพิเศษวันพิพิธภัณฑ์ไทย “รฦก จิรา จงกล”

Written by admin.

pano302

นิทรรศการพิเศษวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง “รฦกจิราจงกล”

           ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “รฦก จิรา จงกล” ขึ้น ณ บริเวณโถงส่วนหน้า พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ อาจารย์จิรา จงกล ผู้อำนวยการกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคนแรก เผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย พัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากลตามหลักการพิพิธภัณฑสถานวิทยา เป็นผู้วางรากฐานกิจการพิพิธภัณฑสถานของไทย ให้เติบโตและก้าวหน้า เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติและก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ ในระดับภูมิภาค เนื้อหาในนิทรรศการ เริ่มต้นด้วยชีวประวัติของอาจารย์จิราตั้งแต่วัยเยาว์ ครอบครัว และการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต เมื่อก้าวเข้าสู่การเข้ารับราชการในกรมศิลปากร ความทุ่มเทให้กับหน้าที่ที่รับมอบหมายในการจัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายแห่งในช่วงระยะที่กรมศิลปากรได้ขยายงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบอย่างเต็มตัวในฐานะผู้อำนวยการกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกองใหม่ในสังกัดกรมศิลปากร มีการจำลองห้องทำงานอาจารย์จิรา โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ ภาพถ่ายเก่า เอกสาร หนังสือบันทึกข้อความที่มีลายมือของอาจารย์จิรา ฯลฯ
           เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักอาจารย์จิรามากยิ่งขึ้น วัตถุจัดแสดงชิ้นสำคัญคือ “ภาพเหมือนจิรา” วาดโดยศิลปินแห่งชาติ จำรัส เกียรติก้อง ที่ยืมมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป รวมถึงภาพยนตร์สั้นเรื่อง “จิราจันทร์...ในความทรงจำ ”  ที่เป็นถ้อยคำ ของผู้ที่มีความใกล้ชิดและทำ งานร่วมกันกับอาจารย์จิรา ในสถานะแตกต่างกัน ร่วมกันถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกความรัก ความผูกพัน ความศรัทธา และ ความเชื่อมั่น ทำให้นิทรรศการ “รฦกจิรา จงกล” ครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นและจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ทำงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปอีกนานเท่านาน