การบริการ

การให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การให้บริการในส่วนจัดแสดงหรือนิทรรศการ และการให้บริการในส่วนสำนักงาน

การให้บริการในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
• บริการนำชม
• มุมจำหน่ายหนังสือ และของที่ระลึก
• บริการรับฝากของ
• ห้องสุขาและที่จอดรถ

การให้บริการในส่วนสำนักงาน
• ห้องสมุด
• บริการให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ
• การออกใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
• การออกใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
• การตรวจและให้คำแนะนำในการทำทะเบียนโบราณวัตถุให้แก่วัด หน่วยงานราชการ และเอกชน