• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

รูปเหมือนบุคคล นายเฟื้อ หริพิทักษ์

13
icon zoom

ผลงาน :
รูปเหมือนบุคคล นายเฟื้อ หริพิทักษ์
ศิลปิน :
สิทธิเดช แสงหิรัญ
เทคนิค :
ประติมากรรมสำริด
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2470
ขนาด :
สูง 47 เซนติเมตร
ประวัติ :
สิทธิเดช แสงหิรัญ เชี่ยวชาญในงานประติมากรรมเป็นพิเศษ เคยช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในการออกแบบปั้นอนุสาวรีย์หลายแห่ง ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ แระจำปี พ.ศ.2496 (ขนิษฐา และคณะ 2535: 43) แนวทางการสร้างงานของสิทธิเดช เน้นความเหมือนจริง (Realistic) เต็มไปด้วยความกล้าแข็งเป็นจริงเป็นจัง (วิบูลย์ 2542 ก : 125)
อ้างอิง :
หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (Guide to The National Gallery, Bangkok)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

02

icon zoom 2