service

การบริการ วันและเวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจในการเข้ามาชม
1. บริการบรรยายนำชมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ
2. บริการบรรยายนอกสถานที่ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร โดยจัดแสดง นิทรรศการเคลื่อนที่ และบรรยายนำชมให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ที่สนใจ
3. จัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสสำคัญ อาทิ วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
5. จำหน่ายโปสการ์ด สินค้าที่ระลึก และหนังสือวิชาการ ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี