นิทรรศการ

05

ส่วนจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ถลาง  ประกอบด้วย
ห้องโถงจัดแสดง : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ห้องจัดแสดงที่ 1 : ธรณีวิทยาเกาะภูเก็ตและโบราณคดีฝั่งทะเลอันดามัน
ห้องจัดแสดงที่ 2 : วีรสตรีเมืองถลาง
ห้องจัดแสดงที่ 3 : ชาวจีนกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต
ห้องจัดแสดงที่ 4 : คนภูเก็ต
   ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ถลาง ประกอบด้วย นิทรรศการกลางแจ้งหมู่บ้านชาวเลและไทยใหม่ อาคารแสดงสิ่งของที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยซึนามึในภูเก็ตและพื้นที่อันดามัน ในปี พ.ศ.2547

 

01

"04”

"07”